RODO

Ochrona danych

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa D&V Trading GmbH. Zasadniczo korzystanie ze strony internetowej D&V Trading GmbH jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych przepisy obowiązujące D&V Trading GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, D&V Trading GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy D&V Trading GmbH opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to każdy proces dokonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny ciąg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisja, dystrybucja lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobowości, analizy lub prognozy preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokacja.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator danych

  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczegółowe kryteria jej wskazania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich.

 • h) procesory

  Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zlecenia dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda to każde dobrowolne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny dla konkretnego przypadku, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych .

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

D&V Trading GmbH

Nadreńska promenada 12

40446 Emmerich nad Renem

Niemcy

Tel: 01632277772

E-mail: info@trading-dv.com

Strona internetowa: www.wrong-friends.de

3.Ciasteczka

Strony internetowe D&V Trading GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie firma D&V Trading GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny. Celem tego wyróżnienia jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Na przykład użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies nie musi za każdym razem ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to serwis i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętywania artykułów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna Corion gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba fizyczna lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej, mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, D&V Trading GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez D&V Trading GmbH statystycznie w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony danej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Zasadniczo dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma na celu ściganie karne.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają możliwość zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub całkowitego ich usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udziela każdej osobie, której dane dotyczą, na żądanie w dowolnym momencie informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania stanowiące inaczej. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej D&V Trading GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego przedsiębiorstwa. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera, wynika z zastosowanej w tym celu maski wprowadzania.

D&V Trading GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach dla przedsiębiorstw. Biuletyn naszej firmy może otrzymywać osoba, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera przy użyciu procedury podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, zezwolił na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu teleinformatycznego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, w momencie rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc zrozumieć (ewentualne) niewłaściwe użycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie, a zatem służy zapewnieniu ochrony prawnej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian technicznych warunki. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newsletter nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać anulowana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, przekazała nam w celu przesyłania newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link służący do cofnięcia zgody. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowanie o tym osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w inny sposób.

7. Śledzenie newslettera

Biuletyn D&V Trading GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy plików dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego firma D&V Trading GmbH może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, mają w każdej chwili prawo do odwołania odpowiedniej odrębnej zgody udzielonej w ramach procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. D&V Trading GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako rezygnację.

8. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawa strona internetowa D&V Trading GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Funkcja komentowania na blogu w serwisie

D&V Trading GmbH oferuje użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle otwarty dla publiczności, w którym jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych wpisach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, zostanie zapisana i opublikowana informacja o godzinie wpisania komentarza oraz wybrana przez osobę, której dane dotyczą, nazwa użytkownika (pseudonim). . Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony osobie, której dane dotyczą, przez dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP jest zapisywany ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby osoba, której dane dotyczą, naruszyła prawa osób trzecich lub zamieściła treści o charakterze bezprawnym poprzez pozostawienie komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, tak aby mogła ona uniewinnić się w przypadku naruszenia prawa. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez przepisy prawa lub służy obronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

10. Subskrypcja komentarzy blogowych w serwisie

Komentarze zamieszczane na blogu D&V Trading GmbH mogą z reguły być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności komentujący może subskrybować komentarze, które następują po jego komentarzu do konkretnego posta na blogu.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się zapisać na komentarze, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wysyła e-mail z automatycznym potwierdzeniem w celu sprawdzenia w procedurze double opt-in, czy właściciel podanego adresu e-mail jest rzeczywiście odpowiedzialny za tę opcję. . Z opcji subskrypcji komentarzy można zrezygnować w dowolnym momencie.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy wymaga tego dyrektywa europejska i rozporządzenie lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba ta podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, został podany.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektyw i rozporządzeń lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do bierzmowania

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • celów przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne :

  • Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO w dniu.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 DS-GVO.

  Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn i osoba, której dane dotyczą, chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w D&V Trading GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik D&V Trading GmbH zapewni natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez D&V Trading GmbH, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust. 1 DS-GVO, D&V Trading GmbH podejmie odpowiednie środki, uwzględniając uwzględnić dostępną technologię i koszty wdrożenia, również o charakterze technicznym, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji z nich od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zażądał danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik D&V Trading GmbH zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw po stronie osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w D&V Trading GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik D&V Trading GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym czytelny format. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub Art. 9 ustęp 2 litera a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., nie narusza to praw i wolności innych osób.

  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem D&V Trading GmbH.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenia prawo, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  D&V Trading GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli D&V Trading GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się D&V Trading GmbH przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, D&V Trading GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w D&V Trading GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS-GVO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem D&V Trading GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do tego, by dyrektywy i rozporządzenia nie podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dozwolona na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu osoba, której dane dotyczą, podmiot odpowiedzialny i takie przepisy wymagają odpowiednich środków ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, D&V Trading GmbH wdroży odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw związanych ze zautomatyzowanymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

13. Ochrona danych w aplikacjach iw procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, o ile usunięcie nie będzie kolidować z innymi uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, powoduje pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, opublikuje komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te informacje dane osobowe.

Facebook otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka w ten sposób, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę zainteresowaną do blokowania transmisji danych do Facebooka.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych przy wdrażaniu i korzystaniu z Google AdSense

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdSense na tej stronie. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich, które pasują do treści danej strony osób trzecich. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google AdSense do przesyłania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczania prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizji .

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych, aby umożliwić rejestrację pliku dziennika i analizę pliku dziennika, co umożliwia przeprowadzenie oceny statystycznej. W oparciu o osadzony piksel śledzący Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zostały przez nią kliknięte. Piksele śledzące są wykorzystywane między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających witrynę internetową.

Dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki za pośrednictwem Google AdSense. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Google AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

16. Zasady ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony serwisu zostały wywołane lub jak często i jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu dodatkowi adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia zestawienia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest związana z jej strefą wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Remarketing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie internetowej. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a tym samym wyświetlanie internautom reklam dostosowanych do zainteresowań.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu plików cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli następnie wywoła on strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się w Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Google+

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała przycisk Google+ jako komponent na tej stronie internetowej. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Google+ jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie wyświetla monit o odpowiedni przycisk Google+, aby wyświetlić odpowiedni przycisk pobierania Google+ z Google. W ramach tego procesu technicznego Google jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ danej osoby.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób zarekomenduje Google+1, Google przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie wykorzystywana w innych usługach Google wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie. na przykład wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje te dane osobowe również w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ w momencie uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google +1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych przy wdrażaniu i korzystaniu z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki do pobrania wyniku wyszukiwania powiązanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do powiązanych tematycznie stron internetowych za pomocą automatycznego algorytmu iz uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, trafia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, Google zapisuje tak zwany plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do ustalenia, czy na naszej stronie internetowej były otwierane określone podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google zrozumienie, czy osoba, która trafiła na naszą stronę za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała przychód, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Z kolei korzystamy z tych statystyk odwiedzin, aby określić całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. określić sukces lub porażkę danej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji danej osoby.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strona internetowa odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Instagrama

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także retransmisję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Instagrama, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza ta osoba za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Instagrama dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Zasady ochrony danych osobowych w zakresie stosowania i korzystania z LinkedIn

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie internetowej. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. LinkedIn to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia odpowiada za kwestie ochrony danych poza USA.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), ten komponent powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane do odpowiedniego konta LinkedIn danej osoby przez LinkedIn. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany z naszą witryną internetową, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje zawsze informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do LinkedIn, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

Pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące przepisy LinkedIn dotyczące ochrony danych są dostępne na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Pinteresta

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego między innymi publikowanie kolekcji zdjęć i pojedynczych zdjęć oraz opisów na wirtualnych tablicach do przypinania (tzw. przypinanie), które z kolei można udostępniać (tzw. repining) lub komentować przez innych użytkowników.

Operatorem Pinteresta jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby dany komponent Pinterest jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Pinterest, powoduje pobranie z Pinteresta reprezentacji odpowiedniego komponentu Pinterest. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tego procesu technicznego Pinterest jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pintereście, Pinterest rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza ta osoba za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

Pinterest otrzymuje zawsze informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Pinteresta, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Pintereście przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

23. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z serwisu YouTube

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne przeglądanie, ocenianie i komentowanie ich. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju materiałów wideo, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego dostępne są zarówno kompletne programy filmowe i telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny czy filmy wykonane samodzielnie przez użytkowników.

Operatorem YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowane przez odpowiedni komponent YouTube, powodujące pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google są informowane, które konkretne podstrony naszej witryny są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą film z YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują zawsze informację za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie YouTube w momencie uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film z YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Zasady ochrony danych opublikowane przez YouTube, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

24. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych dla Klarna jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Klarna. Klarna to dostawca usług płatności online, który umożliwia zakupy na konto lub elastyczne płatności ratalne. Klarna oferuje również inne usługi, takie jak ochrona kupującego lub kontrola tożsamości i zdolności kredytowej.

Firmą operacyjną Klarna jest Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję płatności „zakup na konto” lub „zakup na raty” jako opcję płatności podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do Klarna. Wybierając jedną z tych opcji płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego lub do kontroli tożsamości i zdolności kredytowej.

Dane osobowe przesyłane do Klarna to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i inne dane wymagane do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do przetworzenia umowy kupna. W szczególności może dochodzić do wzajemnej wymiany informacji płatniczych, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, liczba artykułów, numer artykułu, dane dotyczące towarów i usług, cen i podatków, informacje o dotychczasowych zachowaniach zakupowych lub inne informacje o sytuacji finansowej osoby zainteresowanej.

Przekazywanie danych ma na celu w szczególności weryfikację tożsamości, administrowanie płatnościami oraz zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do Klarna w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Klarną a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie są przekazywane przez Klarna agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Klarna przekazuje również dane osobowe spółkom stowarzyszonym (Grupa Klarna) oraz usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w ramach zamówienia.

Aby podjąć decyzję o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego, Klarna gromadzi i wykorzystuje dane i informacje o dotychczasowych zachowaniach płatniczych danej osoby, a także wartości prawdopodobieństwa ich zachowania w przyszłości (tzw. scoring). Punktacja jest obliczana na podstawie uznanych naukowo metod matematycznych i statystycznych.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klarna. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy Klarna dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

25. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal na tej stronie internetowej. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane przez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „PayPal” jako opcję płatności podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do przetworzenia umowy kupna.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez PayPal agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe firmom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy PayPal dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

26. Metoda płatności: przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące przelewu natychmiastowego jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung to usługa płatnicza umożliwiająca bezgotówkowe płacenie za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung oznacza procedurę techniczną, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. W ten sposób sprzedawca jest w stanie dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „Sofortüberweisung” jako opcję płatności podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dokonując zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przekazuje PIN i TAN firmie Sofort GmbH. Następnie Sofortüberweisung wykonuje przelew do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia środków na koncie. Realizacja transakcji finansowej jest następnie automatycznie przekazywana sprzedawcy internetowemu.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże Sofortüberweisung również inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy Sofortüberweisung dotyczące ochrony danych są dostępne na stronie https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

27. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, takiemu jak wypełnienie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

28. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

29. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do zainicjowania umowy.

30. Ustawowe lub umowne wymogi dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku zabezpieczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

31. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych osobowych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Regensburg działa we współpracy z Koloński prawnik ds. IT i ochrony danych, Christian Solmecke Utworzony.