Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani jej działalności zawodowej na własny rachunek:

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do 1 miesiąc odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi 1 miesiąc od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, obejmie towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( Wrong Friends, Niemcy, D&V Trading, Rheinpromenade 12, 40446 Emmerich am Rhein , E-mail: info@wrong-friends.de ) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Musisz zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo w przypadku umów, których przedmiotem jest dostawa rzeczy zapieczętowanych, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu usunięto zapieczętowanie.

Informacje ogólne

  1. Prosimy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towaru. Prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
  2. Prosimy nie odsyłać nam towarów za pobraniem. Niewolne zwroty są płatne w wysokości 18,00 €.
  3. Informujemy, że powyższe numery 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- Na

Wrong Friends, Niemcy, D&V Trading, Rheinpromenade 12, 40446 Emmerich am Rhein , E-mail: info@wrong-friends.de .

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.